สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วัดธาตุทอง
ภาพก่อนหน้า | ภาพถัดไป
วัดธาตุทอง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ปกิณณกะ ประวัติวัดธาตุทอง